ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในภาคต่างๆ

เพื่อขอทราบข้อมูลความเห็นและนำมาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.

ให้สนองตอบต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นที่พอใจ

Spread the love