พันธกิจ (Mission)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิก
พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร ช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ สังคมและชุมชน

Spread the love