วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์และอำนาจการกระทำของสหกรณ์ออมทรัพย์
วัตถุประสงค์สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
  อันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือตัวเองในหมู่สมาชิก
 3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
 4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก
 5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 

อำนาจกระทำการ

 1. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 2. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 4. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 5. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 6. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 7. ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ
  แก่กิจการสหกรณ์
 8. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
 9. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 10. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  กำหนด
 11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 12. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 13. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 14. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
 15. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
Spread the love