ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

สหกรณณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  จำกัด  ร่วมประชุม
โครงการ”ร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ ของตำรวจภูธรภาค4″
ร่วมกับ ธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตขอนแก่น
วันที่ 16,18 พฤศจิกายน  2564

 

Spread the love