รับโล่ประกาศเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมรับโล่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อย่างดีเยี่ยม

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Spread the love