สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.8 พัน3

วันที 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แนะนำ สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.8 พัน3
มาเรียนรู้ศึกษาระบบงาน MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมี เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำ
Spread the love