โครงการพบปะสมาชิก สภ.มัญจาคีรี

เข้าพบปะสมาชิกตามโครงการ ดังนี้
1.โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก
2.โครงการสร้างระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านโปรแกรม Smart Member 3.ติดตามประเมินผลสมาชิกในโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
4.ติดตามประเมินผลสมาชิกในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเสริม

โดย ข้าราชการตำรวจ สภ.มัญจาคีรี  เข้ารับฟัง

Spread the love