ขอความร่วมมือ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ,ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ทำประชาพิจารณ์(ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับ การขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564 ผ่านทาง QRcode ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2564Continue Reading