โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวบและปรับปรุงแผนกลยุทธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวบและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

ระหว่างวันเสาร์ที่  21 และวันอาทิตย์ที่ 22  พฤษภาคม  2565

ณ โพเมโล่ ปาร์ค รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

Spread the love