โครงการพบปะสมาชิก ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด

วันที่  11  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้ออกปฏิบัติการตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ตามโครงการต่างๆ ดังนี้
1.โครงการบริการระบบข้อมูลสมาชิก SmartMember
2.ติดตามประเมินผลสมาชิกในโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ
3.ติดตามประเมินผลสมาชิกในโครงการเงินกู้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกถาคการเกษตร
📍ณ สถานีตำรวจบ้านเป็ด
#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นจำกัด

Spread the love